//
archives

Archive for

[product evolution] History of bras

[brand story] Forever 21 – fast fashion brand with an edge

FOREVER 21 – FAST FASHION BRAND WITH AN EDGE Martin Roll The Forever 21 brand and their associated lines operates over 480 stores selling men’s and women’s clothing throughout the U.S. and in Canada, Europe, and across Asia. Forever 21’s success stems from its ability to challenge top design houses in the rapidly developing ready-to-wear … Tiếp tục đọc

[Personal Brand] Charisma là gì?

Một sự tình cờ đã là một thứ xúc tác khiến tôi google về khái niệm charisma này. Tôi google để xem có đúng mình…sở hữu nó không 🙂 như lời một anh bạn nói. Bài viết này khá hay, và rọi thêm ánh sáng vào những lĩnh vực có vẻ nhiều bí ẩn như … Tiếp tục đọc