//
archives

Archive for

[Chiến lược] Xây dựng thương hiệu quốc gia

Paste lại bài viết đầy đủ của tôi, một phần đã được sử dụng trên Thời báo Kinh tế VNngày 23/12/2014 Do cách đặt vấn đề hơi rộng, nên câu trả lời cũng rộng.  Lê Tường Vân Xây dựng thương hiệu quốc gia – Thời báo Kinh tế VN – Trong thời gian vừa qua, … Tiếp tục đọc