//
archives

Archive for

[REF] Value-based Marketing by Peter Doyle

Marketing từ một góc nhìn khác Value-based Marketing by Peter Doyle <b>Tiếp cận marketing theo cách khác!</b> Marketing dựa trên giá trị là cuốn sách chỉ ra sự khác biệt với quan điểm của Philip Kotler – cha đẻ của marketing – dự báo rằng nó sẽ là “một điểm bùng phát trong cuộc cách … Tiếp tục đọc