//
archives

Archive for

Pinterest – một công cụ e-marketing mới

Ở Việt Nam đã xuất hiện những website bắt chước mô hình của Pinterest như Pinspire hay Hotpin. Mạng xã hội Pinterest đã trở thành một hiện tượng khi số người sử dụng từ 7,5 triệu đã tăng lên tới 17,8 triệu chỉ trong 2 tháng đầu năm 2012.  Mức tăng trưởng số lượng người … Tiếp tục đọc