//
archives

Archive for

How to Build a Winning Brand – Entrepreneur

How to Build a Winning Brand Create your image, get known and give your customers what they want. Just leave the ego at home. By Craig Reiss | Entrepreneur Magazine Print EmailShareComments (10) Of all the startup brands, Starbucks still represents the gold standard. Starbucks made the mundane act of buying a cup of coffee … Tiếp tục đọc

[Real estate] Sử dụng nhà quản lý cao cấp: Cho giá trị bền vững

Vĩnh Thế  Giá trị của bất động sản phụ thuộc rất nhiều vào tính chuyên nghiệp của nhà quản lý bất động sản đó. Tâm lý bỏ ra tiền tỉ và muốn chất lượng dịch vụ như thượng đế mà không phải trả nhiều phí quản lý của một số bộ phận cư dân ở … Tiếp tục đọc